DIMO generalforsamling 2019

Danske Intern Medicineres Organisation afholder ordinær generalforsamling mandag den 11/11 2019 kl. 17-18.

I forbindelse med forslag til vedtægtsændringer indkaldes samtidig til ekstraordinær generalforsamling samme dag kl. 18-19.

Sted: Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø

Dagsorden for ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsberetning
 3. Beretning fra nedsatte udvalg
 4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling (se nedenfor)
 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 6. Valg af bestyrelse. Elisabeth Knudsen, Torben Evald og Søren Strange er på valg.
 7. Valg af revisor og suppleant
 8. Redegørelse for budget
 9. Fastsættelse af kontingent
 10. Eventuelt

Ad punkt 4:

Bestyrelsen foreslår ændring af indkaldelsesproceduren til generalforsamlingen således, at indkaldelsen fremover ikke udsendes pr. e-mail, men udelukkende annonceres på organisationens hjemmeside.  Der foreslås flg. ændring af ordlyden i §5, stk 2:

”Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt og indvarsles af bestyrelsen ved opslag på organisationens hjemmeside (www.internmed.dk) senest den 1/10 med henblik på afholdelse af generalforsamlingen i den efterfølgende november måned. Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest den 7/10. Endeligt dagsorden skal fremgå af organisationens hjemmeside senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen”. 

Da vedtægtsændringer kræver mindst halvdelen af medlemmernes tilstedeværelse, forudses det, at den ordinære generalforsamling ikke vil være beslutningsdygtig. Der indkaldes derfor allerede nu til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling.

Forslag til behandling under punkt 4) skal fremsendes til sekretæren senest 14 dage før generalforsamlingen (Torben Evald – tevald34@gmail.com)

Dagsorden for ekstraordinære generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Såfremt ovenstående forslag til vedtægtsændring ikke kan vedtages på den ordinære generalforsamling, vil forslaget komme til afstemning her. Vedtagelse af forslaget kræver 2/3 af de fremmødtes stemmer.
 3. Eventuelt valg
 4. Eventuelt

Søren Strange, formand for DIMO

 

DIMO bestyrelse:

Søren Strange (strange@hjerteklinikken.dk), formand
Søren Kiilerich (s.kiilerich@mail.dk), næstformand
Torben Evald (tevald34@gmail.com), sekretær
Elisabeth Knudsen (efknudsen@vip.cybercity.dk), kasserer
Jeppe Launbjerg (jelaun@dadlnet.dk), repræsentant for intern medicin i FAPS bestyrelse

Revisor: Holger Mosbech


Skriv et svar